Bạn tìm được 6 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa thần kinh- Tâm thần

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Phạm Sĩ Nhân

5

Khoa : Ngoại Thần Kinh

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Khắc Hiếu

5

Khoa : Ngoại Thần Kinh

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Đỗ Khắc Hậu ( P.CNK Ngoại Thần Kinh)

5

Khoa : Ngoại Thần Kinh

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Nguyễn Minh Đức

5

Khoa : Nội thần kinh

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Trọng Yên ( CNK Ngoại Thần Kinh )

5

Khoa : Ngoại Thần Kinh

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Nguyễn Hồng Quân (PCNK nội thần kinh)

5

Khoa : Nội thần kinh

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết