Bạn tìm được 9 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Ung bƯớu

Sắp xếp theo

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

TS Phạm Quang Tập (PCNK viện ung thư)

5

Khoa : Ung thư

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Phương (VT-CNk viện ung thư)

5

Khoa : Ung thư

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BS Hoàng Đào Chinh

5

Khoa : Ung thư

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

ThS Bùi Quang Biểu (PVT-CNK viện ung thư)

5

Khoa : Ung thư

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Phạm Văn Hiệu

5

Khoa : Ung thư

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS Nguyễn Thanh Bình (PT-PCNK viện ung thư)

5

Khoa : Ung thư

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS Nguyễn Việt Long (PT-CNK viện ung thư)

5

Khoa : Ung thư

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Trương Thị Thảo Hiền

5

Khoa : Ung thư

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS La Vân Trường (CNK viện ung thư)

5

Khoa : Ung thư

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết