Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Dinh Dưỡng

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

ThS Trần Thị Phương Lan

5

Khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Lại Khắc Trọng (Chủ nhiệm khoa dinh dưỡng)

5

Khoa : Dinh Dưỡng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

ThS Cao Thị Thu Hồng

5

Khoa : Dinh Dưỡng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết