Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Mắt

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Hà Thừa Lanh (PCN khoa mắt)

5

Khoa : Mắt

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Quỳ Anh (PCN khoa mắt)

5

Khoa : Mắt

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết