Bạn tìm được 4 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Tiêu Hóa

Sắp xếp theo

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK1 Nguyễn Văn Vũ

4.9

Khoa : Nội

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Thị Thanh

5

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Thị Nga

5

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Vũ Văn Viễn (CNK tiêu hóa)

5

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết