Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa truyền nhiễm

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

TS Nguyễn Đăng Mạnh (VT viện lâm sàng các bệnh truyền nhiễm)

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs CHuyên khoa

5

Khoa : Lâm sàng nhiệt đới

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết