Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa truyền nhiễm

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Ngọ Thị Đào (PCNK- Truyền nhiễm)

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Tống Viết Thắng

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết