Bạn tìm được 6 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Nội tổng hợp

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Trịnh Trọng Đạt

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

PGS.TS Hoàng Tiến Tuyên (PCNBM- Truyền nhiễm)

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Lâm Ngọc Tú

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS Dương Xuân Nhương ( CNK- Nội tiêu hóa)

5

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Dương Quang Huy ( CNBM- Nội tiêu hóa)

5

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Nguyễn Huy Thông ( PCNK- Khớp và nội tiết)

5

Khoa : Nội Tiết

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết