Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Vũ Thị Việt (BS chuyên khoa Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nội nhi

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1957

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0