Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Vũ Nam (GĐ BV Y học cổ truyền TW)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ban Giám Đốc

Chuyên khoa : Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0