Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS. Vũ Hồng Thăng (P.trưởng khoa Nội 4)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0