Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

TS. Vũ Quang Toản (P.trưởng khoa Nội III)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0