Thông tin bác sĩ

Đang khám

BS Cao Cấp. Võ Văn Phi (chủ nhiệm Bộ môn Mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Quân Y 103

Năm sinh/Thành lập : 1952

Phí khám : 200.000 đ