Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Trần Thái Sơn (trưởng phòng Hành chính quản trị)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phòng hành chính quản trị

Chuyên khoa : Khoa Tai – Mũi - Họng, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 26 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0