Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Trần Cao Bính (Trưởng khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 24 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0