Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Tống Lê Văn (trưởng phòng kế hoạch tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phòng kế hoạch tổng hợp

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0