Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Thái Thiên Nam (p.trưởng khoa Thân và lọc máu A11)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thận và lọc máu

Chuyên khoa : Thận và lọc máu

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0