Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Hàn Quỳnh Anh (Phó trg.khoa khám bệnh đa khoa theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Phí khám : 150.000 đ