Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Lưu Phương Lan (Khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội dị ứng

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0