Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Phó Bích Hà (Phó khoa Phục hình răng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phục hình răng

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0