Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS. Phạm Thu Hiền (trưởng phòng TCCB)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Hô Hấp Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Phí khám : 200.000 đ