Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Phạm Thanh Hà (Trưởng khoa Điều trị nội nha)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị nội nha

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0