Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Phạm Quang Tuệ (PGĐ Trung tâm Đào tạo-Chỉ đạo tuyến)

5

Chuyên môn : Khác

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

Chuyên khoa : Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 33 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0