Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Việt Quang (PGĐ Trung tâm Sàn chậu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1986

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0