Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Tường Nga (P.trưởng khoa Phục hình)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phục hình răng

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0