Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Vân Anh (Trưởng khoa Răng trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Răng trẻ em

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1987

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0