Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thị Út (p.trưởng khoa khám bệnh 2)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Khoa Nội tiêu hoá, Khoa Ngoại Tiêu hoá, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0