Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Mận (Phó phòng Tổ chức cán bộ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nắn chỉnh răng

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0