Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Hạnh (Phó khoa Răng trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Răng trẻ em

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0