Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Nguyễn Quang Nghĩa (Giám đốc Trung tâm ghép tạng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Khoa : Ghép tạng

Chuyên khoa : Ghép tạng

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0