Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Nguyễn Đình Tuấn

5

Chuyên môn : Khác

Khoa : Quản trị dự án

Chuyên khoa :

Đơn vị :

Năm sinh/Thành lập : 1992

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0