Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Đăng Tuấn ( Chủ Nhiệm bộ môn Nhi HVYDHCT)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Khoa Y học Cổ truyền

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0