Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Anh Tùng (Phó khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ