Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

ThS.BSCK2. Hà Thị Việt Nga (Trưởng khoa Nội)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Nội tổng hợp

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0