Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Lương Thị Nghiêm (P.trưởng khoa Huyết học)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Huyết Học

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : 16 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0