Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Lê Quang Hải (P.trưởng khoa Giải phẫu bệnh-tế bào Quán Sứ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Giải phẫu bệnh-tế bào

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : 24 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0