Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Lê Ngọc Tuyến (Trưởng khoa Phục hình hàm mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phục hình hàm mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0