Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Hoàng Trọng Tùng (P.trưởng khoa Xạ Quán Sứ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Xạ

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0