Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Hoàng Thị Phú Bằng (Phó phòng công tác xã hội)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phòng công tác xã hội

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch, Tim mạch và chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0