Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Hoàng Mạnh Thắng (P.trưởng khoa Ngoại bụng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại bụng

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 9 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0