Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thu Hà (P.trưởng khoa Nội tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Phạm Thanh Tùng

    5

  • Nguyễn Thị Thấm

    5

  • Lê Văn Hâu

    5