Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

DS. Đỗ Thị Oanh (DS BV Y học cổ truyền TW)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Dược lâm Sàng

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0