Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Vũ Văn Khâm (phó khoa Hồi sức)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Chuyên khoa : Khoa hồi sức cấp cứu

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 24 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0