Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Vũ Đỗ (Trưởng khoa khám bệnh đa khoa theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 23 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0