Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Kim Cương (P.trưởng khoa Lao hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Lao hô hấp

Chuyên khoa : Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0