Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Phó Hồng Điệp (Phó trưởng khoa Giải phẫu bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Giải Phẫu Bệnh

Chuyên khoa : Ung bướu, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : 11 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0