Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Lê Mạnh Cường (PGĐ BV Y Học Cổ Truyền TW)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ban Giám Đốc

Chuyên khoa : Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0