Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Đỗ Thiện Hải (p.trưởng khoa truyền nhiễm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Truyền nhiễm

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0