Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Đào Sơn Hà (Phó trưởng khoa Đa khoa Ngũ quan)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khoa Đa khoa Ngũ quan

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0