Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Chu Thị Quỳnh Hương (Trưởng khoa Phục hình)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phục hình răng

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0